У ДНЕВНОМ ЛИСТУ “ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ” РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

Јавни конкурс за избор управника Народног позоришта у Београду, расписан је 21. јануара у дневном листу “Вечерње новости”.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања у “Вечерњим новостима”.
Последњи дан за предају пријава и документације кандидата је понедељак 9. фебруар.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
Београд, Француска 3

На основу члана 35. Закона о култури и члана 42. Статута Народног позоришта у Београду, Управни одбор Народног позоришта у Београду р а с п и с у ј е

                                                                                               ЈАВНИ КОНКУРС
                                                                      за избор управника Народног позоришта у Београду

Подаци о установи: Народно позориште у Београду, Београд, ул. Француска број 3.

Радно место: Управник Народног позоришта
Именовање управника се врши на период од четири године.

За избор кандидата за управника Народног позоришта утврђују се следећи услови:
-     висока стручна спрема, (да има одговарајуће  високо образовање на студијама другог  степена-дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије  или    специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у  трајању  од  четири године),
-    да има најмање осам година радног искуства у области културе,
-    да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
-   активно знање једног светског језика,
-   држављанство Републике Србије,
-   општа здравствена способност.

 Приликом избора кандидата за управника Народног позоришта, Управни одбор ће ценити и следеће услове:
 да познаје пословање позоришних установа и
 да поседује руководеће искуство на пословима у области културе

Конкурсна документација за избор кандидата за управника Народног позоришта треба да садржи:
- предлог програма рада и развоја Народног позоришта,
- оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
- оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству,
- биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду,
- уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
- извод из матичне књиге рођених,
- оверену копију личне карте,
- доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал).

Поступак избора кандидата:
Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата који се позивају на разговор о: предложеном програму рада и развоја Народног позоришта, руковођењу и познавању пословања позоришних установа. Активно знање једног светског језика проверава се усменим разговором или писменом провером.  

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Народно позориште у Београду, Београд, Француска 3, са назнаком „За јавни конкурс-избор управника Народног позоришта у Београду“.

Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена Кајго, тел. 069 8992403

Прочитајте још архивираних вести