ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

На основу члана 35. Закона о култури и члана 42. Статута Народног позоришта у Београду, Управни одбор Народног позоришта у Београду р а с п и с у ј е ЈАВНИ КОНКУРС за избор управника Народног позоришта у Београду

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
Београд, Француска 3


На основу члана 35. Закона о култури и члана 42. Статута Народног позоришта у Београду, Управни одбор Народног позоришта у Београду

р а с п и с у ј е

                                                                                                     ЈАВНИ КОНКУРС
                                                                       за избор управника Народног позоришта у Београду

1. Подаци о установи: Народно позориште у Београду, Београд, ул. Француска број 3.

2. Радно место: Управник Народног позоришта
Именовање управника се врши на период од четири године.

3. За избор кандидата за управника Народног позоришта утврђују се следећи услови:
-    висока стручна спрема, (да има одговарајуће  високо образовање на студијама другог  степена-дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије  или  специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у  трајању  од  четири године),
 -   да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница, за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
 -   активно знање једног светског језика,
 -   држављанство Републике Србије,
 -   општа здравствена способност.
   
4. Приликом избора кандидата за управника Народног позоришта, Управни одбор ће ценити:
 -  План развоја Народног позоришта у четворогоишњем периоду као и предлог репертоара за сва 3 ансамбла који ће афирмисати домаћу и светску класику и домаће праизведбе а на модеран начин

5.  Конкурсна документација за избор кандидата за управника Народног позоришта треба да садржи:
    - предлог програма рада и развоја Народног позоришта,
    - оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
    - оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству,
    - биографију
    - уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
    - уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
    - извод из матичне књиге рођених,
    - оверену копију личне карте,
    - доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал).

6. Поступак избора кандидата:
Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата. Активно знање једног светског језика проверава се усменим разговором или писменом провером. 

7. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Народно позориште у Београду, Београд, Француска 3, са назнаком „За јавни конкурс-избор управника Народног позоришта у Београду“.

8. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања  у дневном листу „Политика“.

9. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Лада Мирков-Симић, тел. (011) 3281333,  локал 284.