ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

На основу члана 35. Закона о култури и члана 39. Статута Народног позоришта у Београду, Управни одбор Народног позоришта у Београду р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за именовање управника Народног позоришта у Београду

 

 1. Подаци о установи: Народно позориште у Београду, Београд, ул. Француска број 3.

 

 1. Радно место: Управник Народног позоришта

Именовање управника се врши на период од четири године.

 

 1. За именовање кандидата за управника Народног позоришта утврђују се следећи услови:
 • висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије-мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године);
 • да има најмање пет година радног искуства у струци;
 • да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности управника;
 • знање једног светског језика (енглески, француски, немачки, руски, италијански);
 • држављанство Републике Србије;
 • општа здравствена способност.

 

 1.  Приликом утврђивања листе кандидата за предлог за именовање управника Народног позоришта, Управни одбор ће ценити и следеће услове:
 • да кандидат познаје пословање позоришних установа;
 • да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе;
 • квалитет предложеног програма рада и развоја Позоришта, из поднете конкурсне документације.

 

 1. Конкурсна документација за именовање кандидата за управника Народног позоришта треба да садржи:
 • предлог програма рада и развоја Позоришта за период од четири године;
 • диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
 • радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори,  потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
 • биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
 • уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
 • уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • фотокопију личне карте;
 • доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне установе). Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

 

 

 1. Поступак именовања кандидата у делокругу надлежности Управног одбора:

Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата који се позивају на разговор о: предложеном програму рада и развоја Народног позоришта, руковођењу и познавању пословања позоришних установа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Управни одбор ће одбацити закључком против кога се може изјавити посебна жалба у року од 3 дана од дана достављања закључка.

Управни одбор Народног позоришта у Београду обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Министарству културе и информисања образложени предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору са кандидатима.

 

 1. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Народно позориште у Београду, Београд, Француска 3, са назнаком „За јавни конкурс - именовање управника Народног позоришта у Београду“.

 

 1.  Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање.

 

 1. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Борика Ивић, тел. 060 2240010.

 

 

Прочитајте још архивираних вести